Dokumentacija za ostvarivanje prava i usluga

 

Dokumentacija za dodatak za pomoć i negu drugog lica

        Pravo na dodatka za tuđu negu i pomoć po osnovu socijalne zaštite mogu ostvariti lica koja to pravo ne mogu ostvariti po drugom osnovu.

        Zahtev sa kompletnom dokumentacijom predaje se Centru za socijalni rad koji će istu proslediti Fondu PIO zaposlenih Požarevac, odnosno Prvostepenom organu veštačenja radi Ocene, nalaza i mišljenja. Po završenom pregledu pacijenta i uvida u medicinsku dokumentaciju, POV će spise predmeta uz svoj Nalaz, ocenu i mišljenje dostaviti Centru za socijalni rad radi donošenja rešenja.

Od dokumentacije neophodno je dostaviti sledeće:

 1. Izvod iz MK rođenih
 2. Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu
 3. Popunjen obrazac br 1 (popunjava ga izabrani lekar) sa propratnom lekarskom dokumentacijom i nalazom lekara specijaliste da je potrebna tuđa nega i pomoć. Dokumentacija mora biti u originalu ili overena fotokopija
 4. Overena zdravstvena knjižica
 5. Uverenje Fonda PIO da zaposleni nije ostvario to pravo po drugom osnovu

 

   Dokumentacija za dodatak za pomoć i negu drugog lica PIO

        Pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć drugog lica po osnovu PIO mogu ostvariti penzioneri koji ispunjavaju zdravstvene uslove za priznavanje prava, a nakon veštačenja od strane komisije fonda PIO.

        Potrebna dokumentacija: otpusna lista ( original ili overena fotokopija) sa preporukom lekara specijaliste da je potrebna pomoć i nega drugog lica, lična karta i zdravstvena knjižica. Zahtev predati RFPIO, filijala Požarevac.

 

Dokumentacija za uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć

        Za ostvarivanje prava na uvećan dodatak za tuđu negu i pomoć za lica koja TNP primaju po osnovu PIO potrebno je dostaviti sledeću dokumentaciju:

 1. Zahtev stranke za ostvarivanje prava na uvećan dodatka za pomoć i negu (preuzmi ovde)
 2. Fotokopija rešenje Fonda PIO
 3. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta
 4. Službenim putem se od Fonda PIO traži dostavljanje rešenja o telesnom oštećenju, Nalaz, mišljenje i ocena POV-a

 

 Dokumentacija potrebna za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć

 1. Zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć (preuzmi ovde)
 2. Podaci o članovima porodice uz zahtev za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć ( preuzmi ovde)
 3. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta za sve članove domaćinstva starije od 16 godina
 4. Izvod iz MK rođenih za decu
 5. Prijava prebivališta za decu
 6. Fotokopija zdravstvene knjižice
 7. Potvrda iz škole da su deca na redovnom školovanju
 8. Uverenje o imovnom stanju (katastar) iz mesta stanovanja i mesta rođenja za sve članove domaćinstva
 9. Uverenje iz lokalne poreske administracije
 10. Uverenje o nezaposlenosti iz Nacionalne službe za zapošljavanje
 11. Uvernje iz Fonda PIO da niste korisnik penzije
 12. Presuda o razvodu braka, izdržavanju
 13. Tužba prema srodnicima koji su u zakonskoj obavezi da pruže izdržavanje ( primerak tužbe)
 14. Dokaz (iz suda) o odvojenom domaćinstvu

 

Dokumentacija potrebna za uverenje da se majka neposredno brine o detetu

 1. Zahtev (u CSR-u)
 2. Uverenje o državljanstvu za majku
 3. Fotokopija zdravstvene knjižice za majku
 4. Fotokopija lične karte ili očitana lična karta
 5. Uverenje o prijavi prebivališta za bebu (i za decu prethodnog reda rođenja)
 6. Izvod iz MK rođenih za bebu (i za decu prethodnog reda rođenja)

 

Dokumentacija potrebna za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite

        Postupak za smeštaj u ustanovu socijalne zaštite može podneti korisnik, srodnik, njegov staratelj ili pokrenuti Centar po službenoj dužnosti.

        Da bi odraslo, odnosno staro lice bilo smešteno potrebno je da bude saglasno sa smeštajem ( daje pisanu saglasnost izjavom na zapisnik).

        Ukoliko je lice lišeno poslovne sposobnosti saglasnost daje njegov staratelj. Ukoliko se radi o licu koje ne može da izrazi svoju volju ( zbog zdravstvenog stanja, mentalnog statusa i sl. ), a nije lišeno poslovne sposobnosti, saglasnost za smeštaj u dom daje privremeni staratelj koga postavi Centar za socijalni rad.

        Korisnik učestvuje u troškovima smeštaja svim svojim sredstvima, ukoliko ih ima, a ako je bez prihoda troškovi smeštaja padaju na teret budžeta Republike Srbije. Ukoliko korisnik ima srodnike ( koji po Zakonu imaju obavezu izdržavanja), a nije u mogućnosti da do pune cene finansira svoj smeštaj, onda razliku do pune cene snosi srodnik za koga se donosi rešenje o učešću u troškovima smeštaja, uz njegovu prethodnu saglasnost.

        Ako lice nema dovoljno sredstava za podmirenje troškova smeštaja, a ima zemljišne nepokretnosti veće od 50 ari, ili druge nepokretnosti, mora dati pisanu saglasnost za uknjižbu hipoteke, kako bi se namirili troškovi smeštaja.

Potrebna dokumentacija:

 1. Izvod iz MK rođenih
 2. Uverenje o državljanstvu
 3. Očitana lična karta ili fotokopija lične karte
 4. Overena zdravstvena knjižica
 5. Uverenje iz katastra
 6. Uverenje o poreskom zaduženju iz Uprave prihoda i iz lokalne poreske administracije
 7. Zadnji ček od penzije ili duge prinadležnosti
 8. Lekarsko uverenje sa pratećom dokumentacijom
 9. Izjava volje korisnika ( saglasnost za smeštaj)

 

        Ukoliko lice svojim primanjima ne može da podmiri troškove smeštaja, u tom slučaju razliku do pune cene mora izmiriti po osnovu hipoteke na nepokretnosti koje poseduje, ili učešćem srodnika ( uz pisanu saglasnost srodnika na te okolnosti). Dakle, u praksi se mogu desiti sledeće situacije: lice u potpunosti snosi troškove smeštaja; delom lice snosi troškove smeštaja, a delom srodnik; lice snosi troškove smeštaja i do punog iznosa daje saglasnost na uknjižbu hipoteke; lice snosi troškove, delom učestvuje srodnik, a delom iz budžeta Republike Srbije do pune cene smeštaja; ili troškovi padaju u celini na budžet Republike Srbije.

         Dokumentacija se podnosi centru za socijalni rad, koji uz zahtev istu prosleđuje ustanovi socijalne zaštite. Komisija za prijem nakon razmatranja zahteva donosi Odluku o prijemu, odnosno odbijanju zahteva.

 

Dokumentacija potrebna za potencijalne staratelje

        Od dokumentacije za buduće staratelje neophodno je doneti sledeće:

 1. Izvod iz MK rođenih
 2. Izvod iz MK venčanih za one koji su u braku
 3. Lekarsko uverenje
 4. Potvrda o imovini
 5. Potvrda o zaposlenju i mesečnim prihodima
 6. Uverenje o državljanstvu
 7. Očitana lična karta ili fotokopija lične karte
 8. Potvrda da nije na evidenciji lica protiv kojih je određena mera zaštite od nasilja u porodici
 9. Uverenje da lice nije pod istragom odnosno da nije podignuta optužnica
 10. Uverenje da nije osuđivan
 11. Uverenje da nije lišen roditeljskog prava
 12. Uverenje da nije lišen poslovne sposobnosti
 13. Uverenje da nije pod starateljstvom

 

Dokumentacija potrebna za potencijalne hranitelje

         Od dokumentacije za buduće hranitelje neophodno je doneti sledeće:

 1. Izvod iz MK rođenih
 2. Izvod iz MK venčanih
 3. Uverenje o državljanstvu
 4. Lekarsko uverenje
 5. Očitana lična karta ili fotokopija važeće lične karte
 6. Potvrda o zaposlenju i mesečnim primanjima
 7. Potvrde iz katastra i uprave prihoda i lokalne poreske administracije
 8. Uverenje da nije osuđivan
 9. Uverenje da se protiv hranitelja ne vodi istraga, odnosno da nije podignuta optužnica
 10. Uverenje da nije lišen roditeljskog prava
 11. Uverenje da nije lišen poslovne sposobnosti
 12. Potvrda da nije na evidenciji lica protiv kojih nije određena mera zaštite od nasilja u porodici

 

Opšta podobnost deteta za usvojenje

 1. Izjava roditelja – saglasnost za usvojenje ili (u zavisnosti od statusa deteta)
 2. Lišenje roditeljskog prava i stavljanje deteta pod starateljstvo
 3. Procena – ponovni pregled
 4. Plan usluga – plan za porodicu i dete
 5. Zapažanja o detetu tokom odrastanja u hraniteljskoj porodici (hranitelj unosi podatke)
 6. Nalaz i mišljenje socijalnog radnika
 7. Nalaz i mišljenje psihologa
 8. Nalaz i mišljenje pedagoga
 9. Mišljenje pravnika
 10. Mišljenja dugih lica značajnih za život deteta
 11. Fotokopija overene zdravstvene knjižice i karton vakcinacija
 12. Izvod iz MK rođenih
 13. Uverenje o državljanstvu
 14. Lekarsko uverenje ili izvod iz zdravstvenog kartona
 15. Zaključak stručnog tima o opštoj podobnosti deteta za usvojenje
 16. Upitnik o detetu za usvojenje (USV-1)

 

        Dopis MINRS – Sektor za brigu o porodici i socijalnu zaštitu – dostava dokumentacije

        Nakon uvida u spise predmeta Ministarstvo dostavlja dopis: Ocena poštovanja zakona i standarda stručnog rada u postupku utvrđivanja opšte podobnosti za usvojenje mal…

        Uz dopis Ministarstvo dostavlja i listu potencijalnih usvojitelja iz baze podataka za usvojitelje.

        Napomena: Centar za socijalni rad pribavlja svu dokumentaciju koja se vodi po službenoj dužnosti na osnovu člana 9, stav 3. i 4. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku (,,Službeni glasnik RS” br. 18/2016).