Korisnici prava ili usluga socijalne zaštite su pojedinac, odnosno porodica, koji se suočavaju s preprekama u zadovoljavanju osnovnih potreba, zbog čega ne mogu da dostignu ili održe kvalitet života, a ne mogu da ih ostvare svojim radom, prihodom od imovine.

        Usluge Centra podrazumevaju aktivno pružanje podrške i pomoći pojedincu i porodici radi poboljšanja, očuvanja kvaliteta života, otklanjanja ili ublažavanja rizika nepovoljnih životnih okolnosti, kao i stvaranje mogućnosti da samostalno žive u društvu.

        Deca i mladi (do navršenih 26 godina života) su korisnici usluga kada im je zbog porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj, a naročito:

 1. ako su bez roditeljskog staranja ili u riziku od gubitka roditeljskog staranja;
 2. ako njihov roditelj, staratelj ili drugo lice nije u stanju da se o njemu stara bez podrške sistema socijalne zaštite, usled zdravstvenih razloga, mentalnog oboljenja, intelektualnih teškoća ili nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti;
 3. ako imaju smetnje u razvoju (telesne, intelekutalne, mentalne, senzorne, govorno-jezičke, socio-emocionalne, višestruke), a njegove potrebe za negom i materijalnom sigurnošću prevazilaze mogućnosti porodice;
 4. ako je u sukobu sa roditeljima, starateljem i zajednicom i ako svojim ponašanjem ugrožava sebe i okolinu;
 5. ako se suočava sa teškoćama zbog zloupotrebe alkohola, droga i drugih opojnih sredstava;
 6. ako postoji opasnost da će postati žrtva ili ako jeste žrtva zlostavljanja, zanemarivanja, nasilja i eksploatacije;
 7. ako je žrtva trgovine ljudima;
 8. ako je strani državljanin odnosno lice bez državljanstva, bez pratnje;
 9. ako se njegovi roditelji spore oko vršenja roditeljskog prava;
 10. ako ima druge potrebe za korišćenjem socijalne zaštite;

        Odrasla i stara lica su korisnici socijalne zaštite kada je njihovo stanje, bezbednost i produktivan život u društvu ugrožen usled starosti, invaliditeta, bolesti, porodičnih i drugih životnih okolnosti, a naročito:

 1. ako imaju telesne, intelektualne, senzorne ili mentalne teškoće ili teškoće u komunikaciji i kada se susreću sa ograničenjima u jednoj ili više oblasti života;
 2. ako postoji opasnost da će postati ili jeste žrtva samozanemarivanja, zanemarivanja, zlostavljanja, eksploatacije i nasilja u porodici;
 3. ako se suočavaju s teškoćama zbog poremećenih odnosa u porodici;
 4. zavisnosti od alkohola, droga i drugih opojnih sredstava;
 5. ako su žrtva trgovine ljudima;
 6. ako su strani državljani i lice bez državljanstva u potrebi za socijalnom zaštitom;
 7. ako imaju potrebe za domskim smeštajem i druge potrebe za korišćenjem socijalne zaštite.