Centar za socijalni rad Malo Crniće
Bajlonijeva 121
12 311 Malo Crniće

Voditelj slučaja na određeno vreme do povratka radnika sa bolovanja

Uslovi: da je kandidat državljanin Republike Srbije, da je  stekao visoko obrazovanje na  studijama  drugog stepena( master akademske, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije) odnosno na osnovnim studijama u sledećim strukama:  socijalni radnik, psiholog, pedagog, specijalni pedagog, andragog,  da je neosuđivan krivično, da se protiv njega ne vodi istraga ili krivični postupak, da je zdravstveno sposoban.

OSTALO

Kao neophodnu dokumentaciju  potrebno je dostaviti sledeće:

  • fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu ukoliko je sa čipom
  • izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija),
  • uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija),
  • dokaz o  stečenoj stručnoj spremi (overena fotokopija dokumenta),
  • uverenje  da nije pod istragom i da se protiv istog ne vodi krivični postupak,
  • uverenje da nije  krivično osuđivan,
  • dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti.

Rok za podnošenje prijava je 15 (petnaest) dana  i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji «Poslovi». Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati poštom ili dostaviti lično na adresu Centar za socijalni rad Malo Crniće, ul. Bajlonijeva  broj 121, 12311 Malo Crniće, sa naznakom na koverti «Za konkurs – voditelj slučaja» . Tekst konkursa objavljuje se u publikaciji Nacionalne službe zapošljavanja „Poslovi“, oglasnoj tabli i internet stranici Centra za socijalni rad Malo Crniće.